DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE GRYKË – CAJË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE KALIS

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE BUSHTRICË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE SHTIQËN

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE TOPOJAN

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE SHISHTAVEC

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE UJMISHT

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

QENDRA SHËNDETËSORE UJMISHT

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)