Historiku

Operatori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor  (OSHKSH), u krijua si institucion shtetëror, dhe funksionon sipas përcaktimeve të organizimit dhe drejtimit të shprehur në vkm nr.419 date 04.07.2019 ,” Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor”  rregullores së përgjithshme për organizimin dhe funksionimin e OSHKSH -së,  “Per  miratimin e rregullores se brendshme per menyren e organizimit  miratimin e rregullores se brendshme per menyren e organizimit dhe funksionimit te operatorit te sherbimeve te kujdesit shendetesor

OSHKSH-ë u shtri në të gjithë territorin me 4 Drejtori Rajonale të Shërbimit të Kujdesit Shëndetëesor dhe 36  degët e Njesive të Kujdesit Shëndetësore në të gjitha rrethet e Shqipërisë.