Në zbatim të Udhëzim Nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

Komisioni i Vleresimit ka kualifikuar kandidatet  per Fazen e Trete te konkursit te shpallur, si vijon ne tabelen bashkelidhur.

Faza e Trete, intervista me goje, do te zhvillohet diten e premte, date 24.02.2023, ora 09:00, prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se.

(Shiko Njoftimin)