DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,“Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë pune provizor në pozicionin si vijon:

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GJIROKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Infermier/Ndihmës Epidemiolog)  – Provizor 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni:  Shofer 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  i Edukimit në Vazhdim 1(një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GJIROKASTËR

QENDRA SHËNDETËSORE DROPULL I POSHTËM DHE QENDRA SHËNDETËSORE PICAR

Pozicioni: Ekonomist  (1) punonjës – Provizor

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

QENDRA SHËNDETËSORE KËLCYRË DHE DESHNICË

Pozicioni: Recepsionist/operator/arkë 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)