Në zbatim të Udhëzim Nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

Komisioni i Vleresimit publikon liste emerore te kandidateve fitues te konkursit te shpallur, si vijon ne tabelen bashkelidhur:

(Shiko Njoftimin)