DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LIBRAZHD

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT

MJEDISOR

Pozicioni: Ndihmës higjenist (1) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

Pozicioni: Jurist (1) punonjës – Provizor

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës – Provizor

 • SPITALI RAJONAL BERAT

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

SEKTORI  MBËSHTETËS

Pozicioni: Mirëmbajtës (1) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GRAMSH

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR

Pozicioni: Punonjës Social 1 (një) punonjës – Provizor

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KUÇOVË

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR  POGRADEC

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Infermier – 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUÇOVË

SEKTORI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Kryevaksinator 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BERAT

QENDRA SHËNDETËSORE NR.1

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme –  1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)