DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I AUDITIT

Pozicioni: Specialist i Lartë Auditi – (1) punonjës

  • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës – Provizor

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MAT

Pozicioni: Shef i Shërbimit Spitalor  (1) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KAVAJË

QENDRA SHËNDETËSORE SYNEJ, KAVAJË

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme –  1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KAVAJË

QENDRA SHËNDETËSORE SYNEJ, KAVAJË

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)