Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA E RACIONALIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I ANALIZËS DHE KOSTIMIT

Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E HARMONIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Pozicioni: Përgjegjës Sektori  1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E FINANCES DHE SHËRBIMEVE MBËSHTËSE

SEKTORI I ADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETESOR

SEKTORI I OFRIMIT TE SHERBIMEVE SHENDETESORE

Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

-Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar si kandidat per Faza II te konkursit te shpallur  per vendet vakante ne pozicionet Specialist i Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore, Specialist i Sektorit te Analizes dhe Kostimit, Specialist i Sektorit te Ofrimit te Sherbimeve Shendetesore dhe Pergjegjes i Sektorit te Harmonizimit te Kuadrit Rregullator  prane Drejtorise Qendrore OSHKSH si vijon:

(Tabela bashkelidhur)

-Faza II, Testimi me shkrim,  do te zhvillohet diten e marte, date 31.05.2022, ora 11:00 dhe ora 12:00 prane Drejtorise Qendrore te Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor, rruga e Dibres nr. 12, Tirane.  

 

-Komisioni i Vleresimit DQOSHKSH ka kualifikuar si kandidat per Faza III te konkursit te shpallur  per vendet vakante ne pozicionet Specialist i Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore, Specialist i Sektorit te Analizes dhe Kostimit, Specialist i Sektorit te Ofrimit te Sherbimeve Shendetesore dhe Pergjegjes i Sektorit te Harmonizimit te Kuadrit Rregullator  prane Drejtorise Qendrore OSHKSH si vijon: 

 

(Tabela bashkelidhur)

 

Faza III, Intervista,  do te zhvillohet diten e marte, date 07.06.2022, ora 11:00 dhe ora 12:00 prane Drejtorise Qendrore te Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor, rruga e Dibres nr. 12, Tirane.  

 
  • DREJTORIA E HARMONIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Pozicioni: Përgjegjës Sektori  1 (një) punonjës

Komisioni i Vleresimit te DQOSHKSH ka kualifikuar kandidatin Elisi Muço si fitues i konkursit te shpallur per pozicionin Pergjegjes i Sektorit te Harmonizimit te Kuadrit Rregullator, ne Drejtorine e Harmonizimit te Kujdesit Shendetesor (DQOSHKSH).

 

  • DREJTORIA E RACIONALIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I ANALIZËS DHE KOSTIMIT

Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

Komisioni i Vleresimit te DQOSHKSH ka kualifikuar kandidatin  Shpresa Shpani si fitues i konkursit te shpallur per pozicionin Specialist i Sektorit te Analizes dhe Kostimit, ne Drejtorine e Racionalizimit te Kujdesit Shendetesor (DQOSHKSH).

 

  • DREJTORIA E FINANCES DHE SHËRBIMEVE MBËSHTËSE

SEKTORI I ADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist  1 (një) punonjës

Komisioni i Vleresimit te DQOSHKSH ka kualifikuar kandidatin Ilerta Bombi si fitues i konkursit te shpallur per pozicionin Specialist i Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore, ne Drejtorine e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese (DQOSHKSH)

 

  • DREJTORIA E OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETESOR

SEKTORI I OFRIMIT TE SHERBIMEVE SHENDETESORE

Pozicioni: Specialist  (1)  (një) punonjës

Komisioni i Vleresimit te DQOSHKSH vendosi mbylljen pa kandidat fitues te konkursit te shpallur per pozicionin Specialist i Sektorit te Ofrimit te Sherbimeve Shendetesore, ne Drejtorine e Ofrimit te Kujdesit Shendetesor (DQOSHKSH)

(Shiko Njoftimin)