Në një takim në selinë e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri, aktorët kryesorë, përfshirë përfaqësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Drejtoresha e Përgjithshme e Operatorit, Jeta Deda, u mblodhën për të diskutuar qëllimin ambicioz të zbatimit të një shëndeti parësor të bazuar në rrjetëzim. Modeli i kujdesit shëndetësor parësor (KShP) në Shqipëri. Ky model që bazohet në parimet e Mjekësisë Familjare, synon të integrojë shërbimet e kujdesit parësor me shërbimet sociale, duke shënuar një hap të rëndësishëm përpara në peizazhin e kujdesit shëndetësor të vendit.

 

Misioni i OBSH-së, i udhëhequr nga Arnoldas Jurgutis, Zyrtar Teknik për Modelet dhe Sistemet e Kujdesit Shëndetësor Parësor, dhe Rebecca Rosen, Konsulente e OBSH-së, së bashku me Gazmend Bejtja, Oficer përgjegjës (OBSH), sollën një program gjithëpërfshirës që synonte arritjen e disa objektivave për forcimin e mjekësisë familjare, rikonfigurimin e objekteve të kujdesit shëndetësor parësor dhe monitorimin e përmirësimit të performancës.

Arnoldas Jurgutis sqaroi objektivat e misionit të OBSH-së, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe ndërtimit të kapaciteteve. Rebecca Rosen ndau njohuri mbi përvojat e suksesshme të kujdesit shëndetësor nga Mbretëria e Bashkuar, duke ofruar perspektiva të vlefshme për rrugëtimin e Shqipërisë në kujdesin shëndetësor.

Takimi nënvizoi angazhimin kolektiv për avancimin e kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri, duke identifikuar nevojat kontekstuale shëndetësore, duke përcaktuar veprimet prioritare dhe duke ndërtuar kapacitete midis palëve të interesuara, për zbatimin e një modeli kujdesi shëndetësor parësor të bazuar në rrjetëzim.

Gjatë takimit, Drejtorja e Përgjithshme Jeta Deda bëri një pasqyrë të plotë të iniciativave dhe punëve të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor. Ajo theksoi përpjekjet e ndryshme të vazhdueshme, duke përfshirë sigurimin e trajtimit mbajtës me metadon, anketat e gjera të kryera në qendrat e kujdesit shëndetësor lidhur me përvojat e pacientëve, zhvillimin e kontratave të përshtatura të punës për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe implementimin e programit të shërbimit kombëtar në banesë. U theksua rëndësia e kontrolleve bazë mjekësore dhe digjitalizimi i të dhënave të vaksinimit për fëmijët e moshës 0 deri në 7 vjeç. Për më tepër, u nënvizua rëndësia e angazhimit me drejtuesit lokalë për të prezantuar personelin e kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile për të përmirësuar shërbimet për komunitetet e margjinalizuara si p.sh. si individët romë dhe LGBTIQ. U fokusua diskutimi gjithashtu në auditimet e fundit të drejtorive të shëndetit publik dhe shëndetit parësor në drejtoritë rajonale, së bashku me iniciativa si anketat e kënaqësisë së pacientëve dhe programet e depistimit në qendrat ambulatore dhe objektet e kujdesit shëndetësor. U ndal diskutimi gjithashtu edhe tek përpjekjet për rritjen e kapaciteteve të qendrës së parë mjekësore familjare dhe vendimin e Këshillit të Ministrave për standardet e ndërtimit të institucioneve shëndetësore publike. Së fundi, u trajtua nevoja për të ndryshuar paketën e shërbimeve shëndetësore për të përmbushur më mirë nevojat në zhvillim të popullatës dhe qartësuar detyrimet e personelit shëndetësor.

Ndërsa dialogu vazhdon dhe përpjekjet intensifikohen, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor mbetet i përkushtuar për të nxitur ndryshime pozitive dhe për të përmirësuar rezultatet e kujdesit shëndetësor për të gjithë.