Në një nismë të bashkëpunimit të Operatorit Qendror, Operatorit Rajonal Vlorë dhe UNICEF, më 22.04.2024 në Vlorë, ISHP organizoi një trajnim për stafin e kujdesit shëndetësor në lidhje me monitorimin dhe zbatimin e manualit “Mbi sistemin e monitorimit të praktikave të ushqyerjes së fëmijëve 0-2 vjeç dhe të rritjes për fëmijët 0-5 vjeç”.
Profesorja Dr. Gentiana Qirjako dhe Dr. Rudina Çumashi udhëhoqën trajnimin, duke njohur stafet shëndetësore të Njësive Vendore me praktikat e monitorimit. Pjesëmarrësit përfshinin stafin përfaqësues nga Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH), si dhe stafin e Operatorit Rajonal Vlorë. Përfaqësueset e Operatorit Qendror, znj. Elona Xhepi dhe znj. Marsida Merdani u angazhuan për të siguruar pjesëmarrjen e të gjitha pikave fokale të caktuara nga Operatorët vendorë dhe po ashtu për mbarëvajtjen e facilitimin e këtij trajnimi.
Qëllimi kryesor ishte aftësimi i personelit të Operatorëve vendorë për procesin e monitorimit të ushqyerjes së fëmijëve dhe rritjes së tyre përmes kontrollit të kartelave për dokumentim dhe raportim të treguesve relevante. Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit shprehen se trajnimet janë efektive në praktikën e tyre dhe shprehën nevojën për vazhdimin e tyre.
Edhe pse trajnimi rezultoi në një sukses të dukshëm, disa çështje u identifikuan si sfida për t’u adresuar.
Në përfundim të trajnimit, u sugjerua që Operatori Rajonal Vlorë të hartojë një kalendar mujor supervizimi për të adresuar problemet e hasura në praktikën e përditshme të qendrave shëndetësore. Kjo nxitje për përmirësim do të ndihmojë në saktësimin e monitorimit të rritjes dhe ushqyerjes së fëmijëve të vegjël.
Në përfundim, trajnimi në Vlorë shënoi një hap të rëndësishëm drejt ngritjes së nivelit të kujdesit shëndetësor për fëmijët e vegjël. Përpjekjet për të adresuar sfidat dhe për të vazhduar trajnimet janë thelbësore për të siguruar që çdo fëmijë të ketë akses në kujdes shëndetësor.