DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR 

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

1

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR 

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TROPOJË 

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR 

 Pozicioni: Mjek/ Stomatolog 1 (një) punonjës  

2.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR 

 Pozicioni: Protokoll /Arkivist/Sekretar 1 (një) punonjës 

 

3.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  SHKODËR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR 

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës  

4

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  SHKODËR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR 

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 Pozicioni: Specialist Finance 1 (një) punonjës  

 

 

5

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR  SHKODËR 

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR KOMUNITAR   

 Pozicioni: Infermier 1 (një) punonjës  

6.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR 

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR 

 Pozicioni: Mjek Bakteriolog 1 (një) punonjës  

(Shiko Njoftimin)