DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

1.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KORÇË 

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR 

Pozicioni: Teknik i Shkencave Mjekësore (Laborant) 1(një) punonjës 

2.DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

NJESIA VENDORE E KUJDESIT TË SHËNDETËSOR BERAT 

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK 

 Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës  

3.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR ELBASAN 

QENDRA SHËNDETËSORE NR. 2 ELBASAN 

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës 

4. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

SPITALI PSIKIATRIK ELBASAN 

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës 

5. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SKRAPAR 

QENDRA SHËNDETËSORE POTOM-LESHNJE 

 Pozicioni: Shofer 1 (një) punonjës  

6. 

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KORÇË 

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK 

 Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës  

 

7.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

SPITALI PSIKIATRIK ELBASAN 

 Pozicioni: Kujdestar  1 (një) punonjës  

8.

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR 

SEKTORI MBËSHTETËS 

 Pozicioni: Oksigjenist 1 (një) punonjës  

(Shiko Njoftimin)