DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

1.DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR VLORË 

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

Pozicioni: Teknik  i mesëm 1(një) punonjës 

 

2.DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER 

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

Pozicioni: Operator 1 (një) punonjës 

 

3. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR  

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE 

 Pozicioni: Sanitare 3 (tre) punonjëse 

4. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER 

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHENDETIT MJEDISOR 

Pozicioni: Teknik  i zinxhirit ftohës 1(një) punonjës 

5. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GJIROKASTËR 

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT PARËSOR 

 Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës  

6. DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË 

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR VLORË 

QENDRA SHËNDETËSORE SELENICË 

 Pozicioni: Shofer 1 (një) punonjës  

(Shiko Njoftimin)