DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SARANDË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Teknik në laboratorin e Epidemiologjisë)  1(një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALLAKASTËR

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Oksigjenist – Kaldaist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Koordinator i Shërbimit të Urgjencës 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

Pozicioni: Jurist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Laborant baktereolog/biolog) 1(një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR GJIROKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Infermier / Nd. Epidemiolog) 1(një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Specialist i lartë (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)