DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist Ekonomist 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Specialist për Shëndetin Mjedisor 1 (një) punonjës – Provizor

 • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I KOSTOS

Pozicioni: Specialist Ekonomist 1 (një) punonjës – Provizor

 • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I KOSTOS

Pozicioni: Specialist Ekonomist 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR VLORË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Infermier/Ndihmës Epidemiolog 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Infermier/Ndihmës Epidemiolog 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist/Ekonomist 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SARANDË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Mjek/Specialist për Shëndetin Mjedisor 1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

FARMACIA

Pozicioni: Shef Farmacie 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Ndihmës Higjenist) 1 (një) punonjës.

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik shkencash shëndetësore 1(një) punonjës

 •  SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Pozicioni: Specialist  i Teknologjisë së Informacionit 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist Investimesh 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Koordinator Urgjence 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës -Provizor

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TEPELENË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Përgjegjës 1 (një) punonjës.

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TEPELENË

QENDRA SHËNDETËSORE FSHAT MEMALIAJ

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • SPITALI PSIKIATRIK VLORË

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 • SPITALI PSIKIATRIK VLORË

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni:  Shef Sektori Teknik 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist/Ekonomist  1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)