DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi  në pozicionin si vijon:

 

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

 Pozicioni: Specialist i lartë/ Ekonomist 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI JURIDIK

 Pozicioni: Jurist 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I KUJDESIT DHE KOORDINIMIT ME PACIENTIN

 Pozicioni: Specialist (Koordinator i cilësisë për shërbimet spitalore) 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

 Pozicioni: Specialist i lartë/ Jurist 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Specialist/Ekonomist 2 (dy) punonjës

 (Shiko Njoftimin)