DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Specialist 1(një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Operator/Recepsionist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LUSHNJË

SEKTORI TEKNIK

 Pozicioni:  Shofer 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJË

QENDRA SHËNDETËSORE HYSGJOKAJ

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

  •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni:  Ndihmës Epidemiolog  – Provizor 1 (një) punonjës

  •  NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TEPELENË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist Statistike 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)