DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 9 (nëntë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Specialist Biomjekësor 1 (një) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Specialist i Lartë 1 (një) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I KOSTOS

Pozicioni: Operator (Provizor) (1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR VLORË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR

Pozicioni: Psikolog 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

QENDRAT SHËNDETËSORE PETRAN-ÇARSHOVË

Pozicioni: Ekonomistme kohë të pjesshme (1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Shef Shërbimi(1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Mirëmbajtës/Lulishtar  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI MBËSHTETËS 

Pozicioni: Sanitare  (1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR

QENDRA SHËNDETËSORE FRATAR

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)