DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,   “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Mjek/Specialist për Shëndetin Mjedisor (1) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik i Zinxhirit Ftohës (1) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Magazinier (1) punonjës

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)