DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • SPITALI RAJONAL BERAT

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL BERAT

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Operator (1) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SKRAPAR

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SKRAPAR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Teknik në Laboratorin e Shëndetit Mjedisor) 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)