DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 14(katërmbëdhjetë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Përgjegjës 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Specialist Biomjekësor 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Specialist i Lartë 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT MJEDISOR

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Specialist i Lartë (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI PSIKIATRIK VLORË

PAVIONI I PRANIMIT DHE URGJENCËS/AKUT

Pozicioni: Operator/Recepsionist (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI PSIKIATRIK VLORË

SEKTORI I HOTELERISË

Pozicioni: Berber (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

QENDRA SHËNDETËSORE TËRBUF

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Teknik Shkencash Shëndetësore (Infermier/Ndihmës Epidemiolog) (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

SEKTORI I MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

Pozicioni: Përgjegjes Sektori (Specialist IT) 1 (një) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

QENDRA SHËNDETËSORE PËRMET

Pozicioni: Nëpunës Informacioni (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SARANDË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Infermier (1) punonjës

 

 • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Përgjegjes Sektori (Nëpunës zbatues) 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimet)