DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 9 (nëntë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

SHËRBIMI I SHËNDETIT MENDOR KOMUNITAR

Pozicioni: Kujdestar (2) punonjës

  

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

Pozicioni: Shofer Autoambulance 2 (dy) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Përgjegjes Sektori (Nëpunës zbatues) 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

QENDRA SHËNDETËSORE IBALLË

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  •  NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MIRDITË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

QENDRA SHËNDETËSORE RRAPË

Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJË

Pozicioni: Zv/drejtor Ekonomik 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimet)