Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA E RACIONALIZIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SEKTORI I OPTIMIZIMIT DHE RACIONALIZIMIT TË SHËRBIMIT

Pozicioni: Specialist (1) punonjës

(Shiko Njoftimin)

Komisioni i Vleresimit ka kualifikuar kandidatet  per Faza II te konkursit te shpallur, si vijon:

1.Jonida Kapaj

2.Renato Demiri

3.Ornela Tahiri

Faza II, testimi me shkrim, do te zhvillohet diten e merkure, date 02.02.2022, ora 09:00, prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se.

Konkursi i shpallur per vendin vakant ne pozicionin Specialist prane Drejtorise se Racionalizimit te Kujdesit Shendetesor mbyllet me kandidature fituese znj. Jonida Kapaj, e cila eshte vleresuar me nje total prej 69 pikesh.