DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 3 (tre) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJË

SHËRBIMI I URGJENCËS

Pozicioni: Shef  Sherbimi 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni: Operator/e (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PUKË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 (Shiko Njfotimin)