DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,“Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 8 (tetë) vendeve  të lira në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I INFORMACIONIT DHE PLANIFIKIMIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

SEKTORI I INFORMACIONIT DHE PLANIFIKIMIT TË SHËNDETIT SPITALOR

Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PUKË

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni:Recepsionist (përgjegjës kase)(1) punonjës

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

 Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore(1) punonjës

 

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

 SEKTORI  MBËSHTETËS

 Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

  

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

 SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË

 Pozicioni: Specialist IT (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR LEZHË

Pozicioni:Farmacist/ Ndihmës Farmacist (2) punonjës

 

Shiko Shpalljen