Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 6 (gjashtë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

  • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI JURIDIK

Pozicioni: Jurist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

SPITALI RAJONAL DURRËS

Pozicioni: Koordinator i Shërbimit të Urgjencës (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DIBËR

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DIBËR

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DIBËR

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Recepsionist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KAVAJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Përgjegjës Sektori për Menaxhimin(1) punonjës

 

Shiko shpalljen