DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 8 (tetë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHETËSE

 SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHETËSE

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Specialist  (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 SPITALI PSIKIATRIK VLORË

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Specialist  Ekonomist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Specialist i Lartë(1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SHËRBIMI I OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJISË

Pozicioni: Psikolog 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

SHËRBIMI I IMAZHERISË

Pozicioni: Shef Shërbimi 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Operator (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

 NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

QENDRA SHËNDETËSORE ROSKOVEC

Pozicioni: Sanitare (1) punonjës

 Shiko Njoftimet