Në një epokë ku aksesi dhe cilësia e kujdesit shëndetësor janë shqetësimet kryesore, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka ndërmarrë një nismë inovative që synon riformësimin e peizazhit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Kjo ndërmarrje vizionare përfshin ngritjen e Qendrave të Kujdesit Shëndetësor Familjar (Qendra Mjekesore Familjare, QMF) dhe riorientimin e qendrave shëndetësore të caktuara nga ana e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, duke sinjalizuar një ndryshim paradigme drejt kujdesit gjithëpërfshirës, me në qendër pacientin.

 

I bazuar në aktet e Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, kjo nismë synon të adresojë zhvillimet dhe nevojat shëndetësore të popullatës në mënyrë edhe më efikase.

 

Nën drejtimin e profesionistëve të nderuar si znj. Miranda Horieti, Drejtoreshë e Kujdesit Shëndetësor Parësor, dhe znj. Ariela Malaj, Shefe e Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor Parësor në Operatorin Rajonal të Tiranës, është formuar një grup pune i dedikuar për të mbikëqyrur procesin e zbatimit. Zhvillimet e fundit përfshijnë një sërë sesionesh informative të udhëhequra nga Dr. Prof. Llukan Rrumbullaku, duke u fokusuar në evolucionin historik të mjekësisë familjare brenda kontekstit evropian.

 

Leksionet inauguruese u thelluan në rëndësinë e mjekësisë familjare, duke gjurmuar origjinën e saj dhe duke theksuar rolin e saj kryesor në formësimin e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Profesor Rrumbullaku sqaroi mbi mundësinë  e rrjetëzimit me organizata të ndryshme me ndikim si WONCA (Organizata Botërore e Mjekëve të Familjes), duke nënvizuar kontributin e tyre drejt rritjes së standardeve të mjekësisë familjare në të gjithë Evropën. Sesioni shërbeu si një platformë për të nxitur dialogun dhe për të mbledhur njohuri mbi praktikat më të mira, duke vendosur terrenin për përpjekjet e ardhshme.

 

Për më tepër, seancat e trajnimit praktik të zhvilluara nga profesor Rrumbullaku kanë hulumtuar tema të tilla si teknikat e konsultimit, metodat diagnostikuese dhe menaxhimi i pacientit brenda Qendrave të Kujdesit Shëndetësor Familjar. Këto sesione synojnë të pajisin profesionistët e kujdesit shëndetësor me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të ofruar kujdes holistik të përshtatur për nevojat individuale të pacientit.

 

Duke parë përpara, faza tjetër e zbatimit përfshin ngritjen ose reformimin e qendrave shtesë të kujdesit shëndetësor familjar dhe rekrutimin e personelit të kualifikuar të kujdesit shëndetësor. Këto qendra do të shërbejnë si pika qendrore për ofrimin e shërbimeve të integruara që përfshijnë kujdesin parandalues, trajtimin dhe edukimin shëndetësor, duke promovuar kështu mirëqenien e komunitetit.

 

Në thelb, nisma e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që po implementohet nga Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor për prezantimin e Qendrave të Mjekësisë Familjar, paralajmëron një epokë të re në ofrimin e kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Duke i dhënë përparësi kujdesit parësor dhe duke nxitur bashkëpunimin midis ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe komuniteteve, kjo nismë transformuese është gati të përmirësojë aksesin, cilësinë dhe efektivitetin e kujdesit shëndetësor, duke përmirësuar përfundimisht rezultatet shëndetësore të popullatës, por edhe të aksesit për komunitete të margjinalizuara.