DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KRUJË

Pozicioni: Shef Shërbimi në Repartin e Poliklinikës 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KRUJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Përgjegjës sektori (Nënpunës zbatues) 1 (një) punonjës.

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KRUJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Epidemiolog 1 (një) punonjës.

 • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Specialist i lartë 1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori  1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I KUJDESIT DHE KOORDINIMIT ME PACIENTËT

Pozicioni: Koordinator i Shërbimit Spitalor (1) punonjës

 • SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I KUJDESIT DHE KOORDINIMIT ME PACIENTËT

Pozicioni: Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit dhe Koordinimit me pacientët (1) punonjës

 • SPITALI RAJONAL DURRËS

SHËRBIMI I OBSTETRIKË-GJINEKOLOGJI

Pozicioni: Shef  i Klinikës së Neonatologjisë 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MAT

QENDRA SHËNDETËSORE BURREL

Pozicioni:  Ekonomist 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KAVAJË

QENDRA SHËNDETËSORE GOSË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DIBËR

QENDRA SHËNDETËSORE SLLOVË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DIBËR

QENDRA SHËNDETËSORE KALANË E DODËS

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DIBËR

QENDRA SHËNDETËSORE MUHURR

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR DIBËR

QENDRA SHËNDETËSORE LUZNI

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SHËNDETËSORE KASHAR

Pozicioni:  Ekonomist 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SHËNDETËSORE SHKOZË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SHËNDETËSORE KRRABË

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SHËNDETËSORE VORË

Pozicioni:  Ekonomist  1 (një) punonjës -Provizor

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SOCIO-SHËNDETËSORE NR. 3

Pozicioni:  Ekonomist  1 (një) punonjës – Provizor

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

QENDRA SOCIO-SHËNDETËSORE NR. 4

Pozicioni:  Ekonomist  1 (një) punonjës – Provizor

(Shiko Njoftimin)