Në një takim të organizuar nga Jeta Deda, Drejtore e Përgjithshme e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, u prezantuan konkluzionet e anketimit të kryer nga Operatori Qendror në lidhje me gjendjen e shërbimeve shëndetësore në Tiranë. Së bashku me znj. Bora Salaj, Drejtore e Njësisë Vendore të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Tiranë dhe me një grup të nderuar prej 10 mjekësh që janë njëherazi edhe drejtuesit e qendrave shëndetësore të Tiranës, u zbërthyen dhe trajtuan gjetjet e një sondazhi të fundit të kryer nëpër qendra të ndryshme të kujdesit shëndetësor.

 

Ky sondazh gjithëpërfshirës, i organizuar me përpikëri, zgjati tre ditë dhe synoi të konsideronte ndjesitë dhe përvojat e qytetarëve që kanë akses në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Reagimet e mbledhura nga të anketuarit pikturuan një pamje të nuancuar të lavdërimeve dhe shqetësimeve brenda peizazhit të kujdesit shëndetësor. Sondazhi u udhëhoq nga znj. Alfiora Fortuzi, Drejtore e Racionalizimit të Kujdesit Shëndetësor, Hygerta Goxhaj, Përgjegjëse e Sektorit të Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, Pranvera Hyka, Përgjegjëse e Sektorit të Analizës dhe Kostimit dhe ekspertë të tjerë të Operatorit Qendror, si Elona Xhepi, Jonida Kapaj dhe Shpresa Shpani.

 

Një nga çështjet më të spikatura të ngritura nga qytetarët ka të bëjë me kohën e pritjes. Pacientët shprehën dëshirën për procese më të thjeshta dhe ulje të periudhave të pritjes. Për më tepër, kishte një nevojë të dukshme për komunikim të përmirësuar në lidhje me afatet kohore për rezultatet e analizave, duke nënvizuar rëndësinë e shpërndarjes së qartë dhe në kohë të informacionit për të lehtësuar ankthin e pacientit.

 

Për më tepër, anketa theksoi një kërkesë për rritjen e disponueshmërisë së kardiologëve, duke reflektuar nevojat në zhvillim të kujdesit shëndetësor të popullatës. Kjo pasqyrë shërben si një tregues thelbësor për shpërndarjen strategjike të burimeve dhe planifikimin e fuqisë së personelit shëndetësor brenda sistemit të kujdesit shëndetësor.

 

Duke u thelluar në të dhënat e sondazhit, u zbulua se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve, më saktë 85%, kishin shfrytëzuar shërbimet e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor të paktën një herë në vitin 2023. Megjithatë, 15% e të anketuarve nuk i kishin shfrytëzuar këto shërbime, duke sinjalizuar një boshllëk të mundshëm në aksesueshmëri ose ndërgjegjësim që kërkon verifikime të mëtejshëm.

 

Duke analizuar mënyrën e ofrimit të shërbimit, anketa përcaktoi se 58% e pacientëve kishin marrë kujdes si nga personeli mjekësor ashtu edhe nga infermierët, ndërsa 37% kishin ndërvepruar ekskluzivisht me mjekët. Veçanërisht, 83% e të anketuarve shprehën nivele të larta kënaqësie, duke e vlerësuar përvojën e tyre me shërbimet e kujdesit shëndetësor si tepër të mirë.

 

Për më tepër, kur u pyetën në lidhje me rrezikun e perceptuar që lidhet me trajtimin e marrë dhe nëse ata do t’ua rekomandonin ofruesin e shërbimit të tjerëve, një 99% befasuese e të anketuarve shprehën besim në sigurinë e kujdesit që morën dhe pohuan gatishmërinë e tyre për të miratuar shërbimet ndaj kolegëve.

 

Konkluzioni i këtyre gjetjeve nënvizon domosdoshmërinë për dialog dhe bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet palëve të interesuara për të përmirësuar vazhdimisht cilësinë dhe aksesin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Duke dëgjuar zërat e qytetarëve dhe duke shfrytëzuar njohuritë e mbështetura nga të dhënat, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor është i gatshëm të zbatojë ndërhyrje të synuara që adresojnë boshllëqet ekzistuese dhe ngrenë përvojën e përgjithshme të kujdesit shëndetësor për komunitetin.

 

Në thelb, sondazhi shërben si një busull që drejton trajektoren e ofrimit të kujdesit shëndetësor, duke e drejtuar atë drejt një të ardhmeje ku kujdesi me në qendër qytetarin nuk është thjesht një qëllim, por një realitet i prekshëm, i karakterizuar nga efikasiteti, ndjeshmëria dhe përsosmëria.