DREJTORIA RAJONALE OSHKSH Elbasan

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

DROSHKSH Elbasan – 11 njoftime

1.

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KOLONJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Infermier/Ndihmës higjenist 1 (një) punonjës – Provizor

 

2.

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KOLONJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Shef Shërbimi 1 (një) punonjës

3.

SPITALI RAJONAL ELBASAN

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Përgjegjës Sektori 1 (një) punonjës

 

4.

SPITALI RAJONAL KORÇË

Pozicioni: Specialist Auditi i Brendshëm 1 (një) punonjës

5.

SPITALI RAJONAL KORÇË

SEKTORI PSIKO-SOCIAL

Pozicioni: Punonjës Social 1 (një) punonjës

6.

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KOLONJË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Infermier/Ndihmës higjenist 1 (një) punonjës

 

7.

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

8.

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Drejtor 1 (një)

9.

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHWNDETËSOR KORÇË

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 

10.

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR GRAMSH

Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 

11.

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KORÇË

Pozicioni: Magazinier 1 (një) punonjës

SHIKO NJOFTIMIN