DREJTORIA RAJONALE OSHKSH Tiranë 

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

DROSHKSH Tiranë – 4 njoftime

 

1.

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KAVAJË

Pozicioni: Protokoll/Arkivë 1 (një) punonjës

 

2.

SPITALI RAJONAL DURRËS

Pozicioni: Koordinator për të Drejtën e Informimit 1 (një) punonjës

 

 

3.

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KRUJË

Sektori i Burimeve Njerëzore

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 

 

4.

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KRUJË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Përgjegjës sektori 1 (një) punonjës

SHIKO NJOFTIMIN