DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 • SPITALI RAJONAL LEZHË

SEKTORI I FARMACISË

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës – Provizor

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

SEKTORI TEKNIK MBËSHTETËS

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

SEKTORI I FARMACISË

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL SHKODËR

SEKTORI I KUJDESIT DHE KOORDINIMIT ME PACIENTIN

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL SHKODËR

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Specialist (Inxhinier Mekanik/Elektrik) 1 (një) punonjës

 • SPITALI RAJONAL SHKODËR

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Specialist (Inxhinier Ndërtimi) 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KURBIN

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KURBIN

QENDRA SHËNDETËSORE MILOT

Pozicioni: Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Pozicioni: Specialist për Shëndetin Mjedisor  (1) punonjës- Provizor

 • SPITALI RAJONAL KUKËS

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Pozicioni: Specialist Jurist 1 (një) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR HAS

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist i lartë  (1) punonjës

 • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

SEKTORI I BURIMEVE MBËSHTETËSE

Pozicioni: Specialist i lartë i Burimeve Njerëzore (1) punonjës

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALËSI E MADHE

Pozicioni: Specialist i lartë IT 1 (një) punonjës – Provizor

 (Shiko Njoftimin)