Për  vendet  e lira të shpallura nga Drejtoria Qendrore e  OSHKSH-se, Komisioni  vlerëson si më poshtë:

Pozicioni : Specialist  prane Sektorit Juridik

Fitues:    Ornela Gjoni          63 pikë

Pozicioni : Specialist  prane Sektorit te Auditit te Brendshëm

Fitues:   Feriz Ahmetaj       70 pikë

Pozicioni : Specialist  prane Sektorit te  Ofrimit të Shërbimeve Shëndetësore

Fitues:    Blerta Budani        69 pikë

 

Per pozicionet :

  • Pergjegjes Sektori prane Sektorit Juridik
  • Specialist prane Sektorit te Administrimit te Burimeve Njerezore
  • Specialist prane Sektorit te Statistikave/Informacion Shendetes

Asnje nga kandidatet nuk shpallet fitues.