DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODER

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 5 (pesë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

 

1. DROSHKSH Shkoder
    Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese
    Sektori i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
  • Specialist 2 (dy) punonjes​
2. DROSHKSH Shkoder
    Drejtoria e Shendetit Publik dhe Edukimit Shendetesor
   Sektori i Informacionit, Planifikimit dhe Monitorimit te Shendetit Publik
  • Pergjegjes 1 (nje) punonjes​
3. DROSHKSH Shkoder
    Drejtoria e Sherbimit Paresor
   Sektori i Informacionit dhe Planifikimit te Sherbimit Paresor
  • Pergjegjes 1 (nje) punonjes​
4. DROSHKSH Shkoder
    Drejtoria e Sherbimit Spitalor
   Sektori i Mbikqyrjes se Sherbimit Spitalor
  • Pergjegjes 1 (nje) punonjes​​

Shiko Njoftimet