DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,   “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 8 (tetë) vendeve të lira në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

 SEKTORI MBËSHTETËS

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MALLAKASTËR

 Pozicioni: Shofer Autoambulance 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL VLORË

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Recepsionist / Arketar (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL VLORË

DREJTORIA

 Pozicioni: Sekretare Protokolli(1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

 Pozicioni: Specialist për Edukimin në Vazhdim (1) punonjës

 

  • SPITALI RAJONAL FIER

 SEKTORI SHËRBIMIT MJEDISOR

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DELVINË

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës