DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LUSHNJE

SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR

Pozicioni: Punonjës Social(1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL VLORË

DREJTORIA

Pozicioni: Sekretare Protokolli(1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  VLORË

SPITALI RAJONAL VLORË

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist për Edukimin në Vazhdim (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimin)