DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

 

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

 Pozicioni: Drejtor(1) punonjës

 

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

Pozicioni: Drejtor (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Drejtor (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

 Pozicioni: Shef Shërbimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimet)