DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

 

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT PARËSOR

 Pozicioni: Specialist(1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

 Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KAVAJË

 SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Përgjegjës Sektori (1) punonjës

 

(Shiko Njoftimet)