DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,   “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për proçedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

   DREJTORIA E FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

   SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

       

  Pozicioni: Shofer (1) punonjës

 

  •    DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR, TIRANË

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Pozicioni: Shofer (1) punonjës

 

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  TIRANË

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR, TIRANË

QENDRA SHËNDETËSORE NR.10, TIRANË

 

 Pozicioni: Ekonomist (1) punonjës

(Shiko Njoftimet)