Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,   “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Udhëzim nr. 583, datë 31.07.2019 “Për proçedurat e punesimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

          NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

          SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR

           Pozicioni:  Psikolog (2) punonjës

 

  •  DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK DHE EDUKIMIT SHËNDETËSOR

        SEKTORI I INFORMACIONIT, PLANIFIKIMIT DHE MONITORIMIT TË SHËNDETIT PUBLIK.

        Pozicioni: Specialist (1) punonjës

 

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

      SEKTORI I MBIKQYRJES SË SHËRBIMIT SPITALOR

      Pozicioni: Përgjegjës Sektori(1) punonjës

 

(Shiko Njoftimet)