DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shëndetësisë dhe Shërbimeve të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për, e organizimit dhe funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Shëndetësor me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në shërbimet e Udhëzim nr. 206, datë 09.04.2024 “Për procedurat e punësimit, emërimit dhe pezullimit, lirimit të disiplinave të punonjësve të administratës në DQOSHKSH, DROSHKSH, NJVKSH dhe Drejtoritë e Shërbimit Spitalor në OSHKSH-së.”, njofton shpalljen e 1 (një). ) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës- Provizor

 

(Shiko Njoftimin)