DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shëndetësisë dhe Shërbimeve të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për, e organizimit dhe funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Shëndetësor me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në shërbimin nr. 673, datë 02.10.2019, me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpallet 1 (një) vend i lirë në pozicionin si vijon:

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

          SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

         Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

          SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

          Pozicioni: Specalist 1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

          SEKTORI I SHËRBIMIT TË SHËNDETIT MENDOR ME SHTRETËR

          Pozicioni: Jurist 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)