Periudha e aplikimit për pozicionet e stafit në qendrat shëndetësore verore tashmë ka përfunduar.

Janë vlerësuar me përpikëri të gjitha dosjet e dorëzuara bazuar në një metodologji gjithëpërfshirëse.

Ata aplikantë që janë përzgjedhur në bazë të kualifikimeve, vendbanimit, shprehjes së interesit, vlerësimit të mëparshëm dhe përvojës së tyre do të kontaktohen drejtpërdrejt.

Aplikantët që nuk kontaktohen do të mbeten në listën e pritjes për çdo vend vakant të ardhshëm që mund të krijohet.

Ne vlerësojmë interesimin dhe përpjekjen e të gjithë aplikantëve dhe ju falënderojmë për durimin tuaj gjatë këtij procesi.