Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim të Urdhër Nr. 413, datë 13.07.2022 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e Statutit të Qendrave Shëndetësore” dhe Urdhrit Nr. 239, datë 25.04.2024 i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për disa shtesa në Urdhrin Nr. 413, datë 13.07.2022 “Për miratimin e Statutit të Qendrave Shëndetësore”, njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

QENDRA E MJEKËSISË FAMILJARE

 Pozicioni: Drejtor

(Shiko Njoftimin)