DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA RAJONALE OSHKSH  ELBASAN 

DREJTORIA E SHËRBIMIT PARËSOR

SEKTORI I INFORMACIONIT DHE PLANIFIKIMIT TË SHËRBIMIT PARËSOR

Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

  •  NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BERAT

SEKTORI I SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK

 Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

  •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR ELBASAN

SEKTORI I SHËRBIMIT TË EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

 Pozicioni:  Teknik Shkencash Shëndetësore (Teknik në Laboratorin e Shëndetit Mjedisor) –1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

SEKTORI I FINANCËS

 Pozicioni: Specialist Ekonomist 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SKRAPAR

 Pozicioni: Jurist 1 (një) punonjës

  •  SPITALI PSIKIATRIK ELBASAN

 Pozicioni: Kujdestar  1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL KORÇË

SEKTORI TEKNIK

Pozicioni: Specialist Inxhinier Mekanik 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BERAT

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Pozicioni: Mjek 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DEVOLL

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Recepsionist (përgjegjes për kasën) 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DEVOLL

SEKTORI I FINANCËS

Pozicioni: Operator Kostoje 1 (një) punonjës

 (Shiko Njoftimin)