DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”,“Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë pune në pozicionin si vijon:

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMET

SEKTORI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 Pozicioni:  Shofer 1 (një) punonjës

  • SPITALI RAJONAL FIER

SEKTORI I KUJDESIT DHE KOORDINIMIT ME PACIENTIN

 Pozicioni: Specialist 1 (një) punonjës

  •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

QENDRA SHËNDETËSORE PATOS

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TEPELENË

SEKTORI MBËSHTETËS

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Teknik (Elektricist, Hidraulik, etj)  1 (një) punonjës

  • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

 Pozicioni: Shef Shërbimi Parësor 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

SEKTORI I SHËRBIMIT TË KUJDESIT TË SHËNDETIT PARËSOR

Pozicioni: Mjek/Specialist 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)