DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/ Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

  • DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBËR

 Pozicioni: Shofer Ambulance 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBËR

 Pozicioni: Sekretare 1 (një) punonjës

  • DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBËR

 Pozicioni: Mirëmbajtës 1 (një) punonjës

  •  DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBËR

Pozicioni: Hotelier (Magazinier Hotelerie) 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KAVAJË

SEKTORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETIT PARESOR

Pozicioni: Mjek 1 (një) punonjës

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TIRANË

SEKTORI I SHËRBIMIT TË STOMATOLOGJISË

Pozicioni: Mjek Stomatolog 1 (një) punonjës

 (Shiko Njoftimin)