DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 

  • NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR FIER

 Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

(Shiko Njoftimin)

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 115, date 29.12.2021. protokolluar me tonen me nr. prot. 2914/4, ka kualifikuar kandidatin Arber Behar Arapi per Faza II te konkursit te shpallur.

Faza II, Vleresimi me shkrim, do te zhvillohet diten e merkure, date 12.01.2022, ora 10:00, prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se.

Komisioni i Vleresimit, ngritur me Urdher nr. 115, date 29.12.2021. protokolluar me tonen me nr. prot. 2914/4, ka kualifikuar kandidatin Arber Behar Arapi per Faza III te konkursit te shpallur.

Faza III, Intervista, do te zhvillohet diten e enjte, date 20.01.2022, ora 10:00, prane Drejtorise Rajonale te OSHKSH-se Vlore.

Konkursi i shpallur per vendin vakant ne pozicionin Drejtor i Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Fier mbyllet me kandidature fituese z. Arber Behar Arapi