DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKM nr. 419, datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, “Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Funksionimit dhe Organizimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” miratuar me Urdhër nr. 18, datë 17.01.2019 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe në zbatim Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019, ndryshuar me Udhëzim nr. 514, datë 18.09.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzim nr. 673, datë 02.10.2019 “Për procedurat e punësimit të punonjësve të administratës në OSHKSH, Spitalet Rajonale/Bashkiake dhe NJVKSH” të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin si vijon:

 • DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Specialist i lartë 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

 Pozicioni: Protokoll/Arkivist/ Sekretar 1 (një) punonjës

 •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

 Pozicioni: Specialist i Burimeve Njerëzore 1 (një) punonjës – Provizor

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

QENDRA SHËNDETËSORE SHËNGJIN

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës – Provizor

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

QENDRA SHËNDETËSORE ZEJMEN

 Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës – Provizor

 •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

QENDRA SHËNDETËSORE BALLDREN

Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës – Provizor

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR LEZHË

QENDRA SHËNDETËSORE KOLSH

 Pozicioni:  Ekonomist me kohë të pjesshme 1 (një) punonjës

 • NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KURBIN

QENDRA SHËNDETËSORE MILOT

Pozicioni: Ekonomist 1 (një) punonjës – Provizor

 •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR HAS

SEKTORI MBËSHTETËS

Pozicioni: Oksigjenist 1 (një) punonjës

 •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

 Pozicioni: Sanitare 1 (një) punonjës

 •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR KUKËS

 Pozicioni: Operator 1 (një) punonjës

 

 •  NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR PUKË

Shenim : Aplikimet shtyhen deri më datë  03.02.2023, përfshirë këte datë.

 Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

 

 •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJË

 Pozicioni: Drejtor 1 (një) punonjës

 

 •  DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR MIRDITË

SEKTORI I FARMACIST

Pozicioni: Farmacist 1 (një) punonjës

 

 (Shiko Njoftimin)